Tagged: root

MrAgent tool 0

MrAgent ransomware alat cilja ESXi servere

Novi MrAgent ransomware alat cilja ESXi servere, funkcionišući kao binarni program dizajniran da radi prvenstveno na VMware ESXi hipervizorima sa jedinom svrhom: automatizacija i praćenje primjene ransomware u velikim okruženjima sa više hipervizora. RANSOMHOUSE...

Linux glibc 0

Linux glibc ranjivost omogućava potpuni root pristup

Linux glibc ranjivost omogućava potpuni root pristup potencijalnom lokalnom napadaču na više Linux distribucija. Ranjivost je označena kao CVE-2023-6246 (CVSS ocjena: 7.8) i predstavlja veliku prijetnju, jer može omogućiti neprivilegovanim korisnicima da eskaliraju root...

JaskaGO 0

JaskaGO napada Windows i macOS sisteme

Novi zlonamjerni softver za krađu informacija zasnovan na Go programskom jeziku pod nazivom JaskaGO napada Windows i macOS sisteme i predstavlja ozbiljnu višeplatformsku prijetnju. JASKAGO ZLONAMJERNI SOFTVER JaskaGO zlonamjerni softver, otkriven od strane sigurnosne...

Linux Kernel Vulnerability 0

NetFilter ranjivost Linux jezgra

Sigurnosni istraživači su otkrili NetFilter ranjivost Linux jezgra koja omogućava neovlaštenom lokalnom korisniku da dobije root privilegije i na taj način dobije kontrolu nad sistemom. Ranjivost Ranjivost je označena kao CVE-2023-32233, ali nivo ozbiljnosti...